IKONOS IR BAŽNYČIA

pape

                    Popiežius Pranciškus smilko Pantokratoriaus ikoną

Šventieji atvaizdai, ikonos yra nuo pat Krikščionybės pradžios gerbiamos ir pripažįstamos abiejose, didžiosiose Rytų ir Vakarų tradicijose. Tačiau, reikia pripažinti, kad tik Stačiatikių, Ortodoksų Bažnyčia išsaugojo ikonografinį kanoną, ikonų meistrystės tradiciją iki šių laikų.

Katalikų Bažnyčia, priešaky su Petro Įpėdiniu, niekada neatmetė išskirtinės ikonų svarbos tikėjimui, net sunkiais ikonų persekiojimo (ikonoklazmo) laikais gynė ir visaip užstojo ikonos tiesą. Gaila, bet istorinės aplinkybės ir sakralaus, liturginio meno samprata susiklostė taip, kad įvykus skilimui tarp Rytų ir Vakarų krikščionių, ikonografinė tradicija ir jos kanonai pamažu „užduso“ Vakaruose ir ilgą laiką buvo pamiršti. Šitaip ikonos vieta buvo užleista pasaulietiniam menui to meto supasaulėjusių dvasininkų įsileistam į katalikų šventoves.

Ypatingas susidomėjimas ikonomis Katalikų bažnyčioje atgimė 20-tame amžiuje, po II Vatikano susirinkimo. Prasidėjus Susitaikymui tarp Rytų ir Vakarų tikinčiųjų, nebebuvo prasmės ignoruoti tų dvasinių lobių, kuriais Dangiškasis Tėvas, Jėzus Kristus ir Dvasia Gaivintoja apdovanojo Rytų krikščionis. Dievo Dvasia istorijos verpetais veda visą ir vieningą savo Bažnyčią nuo pat jos garbingo įkūrimo aušros. Iš tiesų, Dievo žvilgsnyje, Viešpaties Jėzaus Kristaus širdyje, nėra jokio Bažnyčios skilimo, yra tik gėdingas ir apgailėtinas žmonių susiskaldymas į konfesijas. Jo Dieviškajame žvilgsnyje Bažnyčia yra viena ir nedaloma. Todėl ir ikona būdama Dieviškojo Apreiškimo slėpinių atvaizdas pranoksta bet kokius konfesijų rėmus. Nors ir nebūdama vienu iš septynių Sakramentų, ikona ir jos skelbiama Dievo Žodžio žinia yra nepaprastai galinga priemonė, padedanti asmeniškai bendrauti su Dievu. Tuo pačiu metu, ikona visa savastimi yra ir bažnytinė, bendruomeninė, todėl skirta ne tik individualiai tikėjimo praktikai, bet ir bendrai liturgijai.

Dabar ikonos su nesustabdoma jėga plinta po įvairiausias pasaulio šalis, bažnyčias, namus, nepaliaujamai liudydamos žinią, kad ateina naujas, Prisikėlimo pasaulis ir kad per tikėjimą į Jėzų Kristų, mes tampame to pasaulio dalyviais.

Ką apie ikonas (šventus atvaizdus) rašo Katalikų Bažnyčios Katekizmas.